هادی فرجامی

درباره من

دکتر هادی فرجامی
image

دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1367-1371

کارشناسی

دانشگاه شیراز

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Scavenging for English Vocabulary around a Persian-Speaking Town
MEXTESOL Journal (2020)
^هادی فرجامی*
Mapping the Landscape of Iranian Language Teaching Research: A Corpus-Study of the Titles of English-Language Research Articles
Journal Of Modern Research In English Language Studies(2019)
^هادی فرجامی*
Comparing the effect of teaching collocations versus single words on speaking fluency and accuracy
International Journal of Research Studies in Education(2019)
9511259017, ^هادی فرجامی*
Comparing the Metaphorical Orientations of Iranian Male and Female English Learners
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances.(2018)
^هادی فرجامی*
The Relationship between Teacher Autonomy and Teacher’s Sense of Self -Efficacy
Global Journal of Foreign Language Teaching (GJFLT)(2018)
^هادی فرجامی, احسان کاظمی*
The Contribution of Collaborative Assessment of Classroom Participation to Learners’ Sense of Classroom Community
The International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL)(2017)
9211259032*, ^هادی فرجامی
The Correlation between Teacher-Student Attachment and Iranian EFL Learners’ Engagement
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances.(2017)
^هادی فرجامی*, 8911259007
ادبیات کودک در برنامة درسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه های ایران
پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی(2017)
^هادی فرجامی*
Self-oriented, Other-oriented, and Socially Prescribed Perfectionism in Iranian EFL Teachers: Relationship with Burnout and Engagement
Teaching English Language(2016)
8911259004, ^هادی فرجامی*
Good Reasons to Use Psychological Questionnaires in Enhancing Teaching English as a Foreign Language
Journal of Creative Practices in Language Learning and Teaching(2016)
^هادی فرجامی*
The vocabulary profile of iranian English teaching school books
Iranian Journal of Applied Linguistics (IJAL)(2014)
^هادی فرجامی*
Key Lexical Chunks in Article Abstracts of 30 Applied Linguistics Journals
(2014)
^هادی فرجامی
The disjunction of emotional intelligence and foreign language proficiency
Journal of Teaching English Language and Literature Society of Iran(2014)
^هادی فرجامی*, 8811259005
Connection between Emotional Intelligence and Coherence in EFL Writing
(2013)
^هادی فرجامی, امیر حسین قبالی
A Corpus-Based Study of the Lexical Make-up of Applied Linguistics Article Abstracts
(2013)
^هادی فرجامی
Lexical consciousness-raising in the vicinity of target vocabulary
International journal of research studies in language learning(2013)
^هادی فرجامی
هویت تحصیلی و پایداری آموخته ها ضرورت رشد هویت تحصیلی برای یادگیری پایدار زبان خارجی
(2013)
^هادی فرجامی
تاثیر روایتی بودن متن بر بیاد آوردن و اژگان انتزاعی توسط فراگیرندگان زبان خارجی
(2013)
^هادی فرجامی
Relationship between EFL Learners’ Perceived Social Self-Efficacy and their Foreign Language Classroom Anxiety
(2012)
^هادی فرجامی
English Learners' Metaphors and Images of Vocabulary Learning
Sheikhbahaee University EFL Journal(2012)
^هادی فرجامی
The Affective Effect of teaching english through arabic
An Iranian journal of TESL literature and translation studies (Ferdowsi Review)(2012)
^هادی فرجامی
EFL learners metaphors and images about foreign language learning
(2012)
^هادی فرجامی
EFL Students Images and Metaphors of Grammar Learning
(2012)
^هادی فرجامی
The effect of academic study on grammar attitude, grammar motivation and perception of grammar relevance
(2011)
^هادی فرجامی
Recounting and fine-tuning academic word list for four academic fields
(2011)
^هادی فرجامی
The Amazing Power of Sayings and Quotations
(2009)
^هادی فرجامی
Universal Multidimensionality Invariable
(2008)
^هادی فرجامی
Picture Production and Picture Perception : Comparing Two Modes OF Practicing Concrete Vocabulary
(2007)
^هادی فرجامی
The Effect of Image Generation on EFL Learners, Memory for story details
(2006)
^هادی فرجامی
Raising Mohammad Bilingually in Iran
(2005)
^هادی فرجامی
آموزش زبان به روشهای چند بعدی:گامی به سوی واقع گرایی علمی
(2004)
^هادی فرجامی
توهم زدایی ؛رویکردی پر بار ولی مورد غفلت در آموزش ما
(2002)
^هادی فرجامی
Introducing and Justifying Collaborative Testing as a Promising Approach toward Language Testing
3rd International Conference on Applied Research in Language Studies 1(2016-11-28)
9212259001*, ^هادی فرجامی
The Contribution of Collaborative Assessment of Classroom Participation to Learners’ Sense of Classroom Community
کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی(2016-07-19)
^هادی فرجامی, 9211259032*
EFL learners’ Attribution of Self-Concept to English Learning
اولین کنگره بین المللی زبان شناسی و ادبیات خارجی(2016-01-30)
9211259019*, ^هادی فرجامی
The Impact of Collaborative Testing On EFL Learner Course Achievement
3rd Intternattiionall Conference on Applliied Research iin Language Sttudiies(2016-01-28)
9218034002*, ^هادی فرجامی
EFL Learners’ Attribution of Quality of Life to English Learning
First International Congress of Linguistics and Foreign Literature(2015-12-29)
9211259019*, ^هادی فرجامی
The Differential Use of Print Publicatiions by Iranian English Learners as Vocabulary Input
The 2nd National Applied Research Conference on English Language Studies(2015-01-29)
^هادی فرجامی, ^سید حسین رضویان
The Desirability of vocabulary input sources relating media in learning English vocabularies among Iranian English learners
The 2nd National Applied Research Conference on English Language Studies(2015-01-29)
^هادی فرجامی, ^سید حسین رضویان
جای بزرگ ولی خالی ادبیّات کودک در برنامه های درسی فراگیرندگان زبان های خارجی
همایش ملی ادبیات و زبان‌شناسی(2014-10-22)
^هادی فرجامی
Relationship between Iranian EFL Learners’ Perceived Social Self-Efficacy and their Foreign Language Classroom Anxiety
نخستین همایش میان رشته ای آموزش و یادگیری زبان(2012-10-30)
^هادی فرجامی
جزیره هزار لهجه: زبان ها و گویش های شهرستان سمنان
نخستین همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران(2010-12-01)
^هادی فرجامی, سهیل ذوالفقاری
MI-Informed Story- Based Instruction :A Playground of Practical EFL Theories
Malaysian International Conference on Academic Strategies in ELT(2009-10-30)
^هادی فرجامی
Multiple Intelligences Without Multimedia in Foreign Language Teaching
An International Conference Responding to Chang Flexibility in the Delivery of Language Programmes(2008-01-07)
^هادی فرجامی
Toward A Model of Foreign Language Identity Development
Second International IDEA Conference : Studies in English(2007-04-16)
^هادی فرجامی
Picture Production and Picture Perception :A Comparison of Two Modes of Practicing Concrete Vocabulary Items by Elementary English Learners
دومین همایش آموزش زبان و ادبیات انگلیسی در ایران(2005-02-03)
^هادی فرجامی
A necessary complement to foreign language teaching
همایش بررسی مسایل آموزش زبان انگلیسی ایران(2003-05-21)
^هادی فرجامی
The Effect of Image Generation on EFL Learners, Memory for story details
the First Qatar TESOL International Conference(0000-00-00)
^هادی فرجامی
رابطه ه دف محوري زبان آموزان ايراني با خود تنظيمي در يادگيري و سود جستم آنان از استراتژي هاي يادگيري در زبان دوم
منصوري آزاده(تاریخ دفاع: 1390/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فعاليتهاي كامپيوتر محور مستقل بر مهارت تكلم فراگيران ايراني در سطح مياني زبان انگليسي
يونسي مصطفي(تاریخ دفاع: 1390/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين نمايه زبان آموزان دانشگاه سمنان و موفقيت ايشان در ايجاد متون منسجم و پيوسته
قبالي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1390/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كتب آموزش زبان از لحاظ تعصبي بودن نسبت به يك جنسيت خاص
پوردلان رويا(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ميان ميزان خود كارآمدي ادراكي .... فراگيرندگان زبان انگليسي به عنوان يك زبان خارجي در دانشگاه سمنان .....
عامريان محمد(تاریخ دفاع: 1391/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ... وظيفه محور بر مهارت خواندن و درك مفاهيم زبان آموزان
ميري آشتياني فرناز(تاریخ دفاع: 1391/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه دلبستگي معلم به دانش آموز و فعاليت كلاسي دانش آموز.....
نوروزي اسبقراني اسماعيل(تاریخ دفاع: 1392/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط ميان سه بعد كمال گرايي....
رحماني سيمين دخت(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين تمايل براي برقراري ارتباط زبان و سيستم خودي انگيزش در ميان زبان آموزان ايراني
صلواتي اميد(تاریخ دفاع: 1392/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه كمال گرايي با اضطراب آزمون و درك شنيداري در دانشجويان ايراني زبان انگليسي
نيرو زهرا(تاریخ دفاع: 1392/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير استفاده از نقل قولهاي الهامي بر بهبود به ياد آوردن لغات انتزاعي
مختارزاده مهري(تاریخ دفاع: 1392/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
The relationship between perfectionism and Iranian Foreign language learners | willingness to communicate inside the classroom
ريحاني شرق سميرا(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
The effect of transcribing on Iranian
افشار راد محمد(تاریخ دفاع: 1392/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
The relationship between Willingness to Communicate and Language Learning Strategies
سليم زاده فهيمه(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين آزادي معلم و احساس كارآمدي در خودش .
كاظمي احسان(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي باورهاي دانش آموزان در باره ي فعاليت هاي كلاسي بين سطوح مقدماتي و متوسطه در آموزشگاه هاي متفاوت در تهران .
آرزه مهشيد(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اعتبار آزمون cloze به عنوان يك مقياس عمومي در سنجش مهارت زبان در تحقيقات مرتبط با يادگيري زبان دوم .
احمدوند اكرم(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آموزشي فعاليت هاي بازي - محور بر ميزان يادگيري زبان آموزان با سبك هاي يادگيري متفاوت .
شجاعي ندا سادات(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير آموزش زبان تكليف محور و تخته هاي هوشمند بر نگارش داستان و نامه دانش آموزان سطح متوسط ايراني .
اميري رقيه(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
به تعويق انداختن خواسته ها و ارتباط آن با درك شنيداري زبان آموزان ايراني .
كليدري مريم(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كشف و مقايسه نگرش معلمان و يادگيرندگان زبان انگليسي در ارتباط با استفاده از اينترنت براي يادگيري .
احمدي آلاشتي ليلا(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تغييرات زباني روي درك مطلب زبان آموزان ايراني .
پيشگاه هاديان سميرا(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير درونداد غني شده از طريق مهارتهاي شنيداري و خواندن بر روي صحيح نويسي ساختاري مهارت نگارش در زبان آموزان سطح متوسط ايراني .
آقاجاني ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه در مورد برداشت زبان آموزان و معلمين و متخصصان زبان انگليسي در مورد عادلانه بودن آزمون هاي ورودي كارشناسي ارشد دانشگاهها در ايران : يك مطالعه پيمايشي چند بعدي
عليزاده نادر(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توصيف، شناسايي، و دسته بندي وروديهاي واژگاني موجود براي فراگيران ايراني زبان انگليسي
ترحمي پريسا(تاریخ دفاع: 1393/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و مقايسه استراتژي خوانداري استفاده شده توسط دانشجويان رشته هاي مهندسي جهت درك مطلب متون تفسيري فني در محيط كامپيوتر و متون چاپ شده .
كهساري مصطفي(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير حاشيه بر يادگيري ضمني واژگان زبان آموزان ايراني .
وفائي مريم(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آزمون هاي دو نفره و تاثير آن بر يادگيري زبان انگليسي توسط زبان آموزان ايراني .
الهي پناه پريسا(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير روش حدس عبارت فيلم بر مهارت شنيداري زبان آموزان ايراني .
حسيني يكتا سيده سميرا(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-تاثيرات حفظ كردن متن تطبيق داده شده با زندگي شخصي بر روي سلاست و درستي مهارت گفتاري انگليسي دانش آموزان ايراني به عنوان زبان خارجي و نگرش آنها .
حسيني رويا سادات(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تاثير گفتگوي كتبي همزمان با واسطه كامپيوتر و گفتگوي كلامي رو در رو بر دانش گرامري زبان آموزان زبان انگليسي .
سرخئي مهرزاد(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترجيح فراگيران ايراني زبان خارجي انگليسي در استفاده از همنشيني كلمات در گفتار در مقايسه با نوشتار .
شيري انزر فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ادراك فراگيران زبان انگليسي از تاثير يادگيري زبان بر خودپنداره و كيفيت زندگي .
فرهنگي مهماندوست عليا افسانه(تاریخ دفاع: 1394/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه گسترده از طريق كتاب هاي الكترونيك و اثرات آن بر روي درك مطلب ، غناي واژگاني و انگيزه خواندن دانشجويان ايراني .
كاكوئي فهيمه(تاریخ دفاع: 1394/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ارزيابي مشاركتي از عملكرد كلاسي در ايجاد حس تعلق اجتماعي در زبان آموزان ايراني زبان انگليسي به عنوان يك زبان خارجي .
جنگي مژگان(تاریخ دفاع: 1395/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نگرش و تفكر زبان آموزان ايراني نسبت به يادگيري زبان به كمك كامپيوتر .
خسرواني پژمان(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نسبت دادن عدم تمايل زبان آموزان به برقراري ارتباط توسط مدرسين و فراگيران زبان .
نيك نژاد سعيد(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحقيقي بر احساسات دانش آموزان ايراني در برابر بازخورد اصلاحي شفاهي معلمان در كلاس و ارتباط آن با انگيزه ي آنان .
خوش احوال نظيف طناز(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي برداشت هاي زبان آموزان و معلمان ايراني در مقطع دبيرستان در ارتباط با استراتژي هاي پيشگيري از عوامل موثر در از دست دادن انگيزه .
تختي بنفشه(تاریخ دفاع: 1395/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه قياسي سطح مكالمه كلاسي دانشجويان سطوح مهارتي مختلف .
مشعشعي اعظم سادات(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير خواندن رمان هاي احساسي بر تعامل زبان آموزان جوان .
محلوجي خالدي رويا(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كاهش انگيزه زبان آموزان در سطوح مختلف تحصيلي .
داورزني سپيده(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير برنامه هاي چند رسانه اي بر يادگيري واژگان در زبان آموزان ايراني سطوح پايه و مقدماتي زبان انگليسي
پورخليل محمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط ما بين مهارت هاي هوش هيجاني و اضطراب ناشي از يادگيري زبان خارجي در زبان آموزان ايراني .
فضلي بشلي دنا(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تست مشاركتي بر ميزان همكاري فراگيران خارجي زبان انگليسي در انجام فعاليت هاي آموزشي گروهي .
تجلي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
باور معلمان و دانش آموزان در مورد تاثير انگيزشي استفاده از زبان اول آنها در يادگيري زبان دوم.
اسماعيلي اشكهراني زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه كمي دو كتاب مدرسه اي زبان انگليسي ايراني ( كتاب سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي ) و دو كتاب بين المللي مورد استفاده در موسسات آموزش زبان انگيسي .
محمودي زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميزان استفاده از راهبردهاي يادگيري زبان در كتابهاي سطح مقدماتي آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
تابعي افروز(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تحليل مقايسه اي فرا گفتمان در مقالات تحقيقي رشته زبانشناسي كاربردي نوشته شده توسط نويسندگان دانشگاهي ايراني و بومي انگليسي زبان
ابراهيمي درچه الناز(تاریخ دفاع: 1397/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تحصيل بر استفاده از راهبردهاي شناختي و فرا شناختي زبان آموزي
فولادي زهره(تاریخ دفاع: 1398/04/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي تاثير واژگان بر پايه باهم گذاري و روش تك واژه بر رواني و صحت گفتار .
معماريان مجرب مينا(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين اضطراب در زبان بيگانه و بعضي از باورهاي مذهبي در ميان زبان آموزان ايراني .
رضواني نسترن(تاریخ دفاع: 1397/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين عادات تعلل ورزي زبان آموزان و راهبردهاي يادگيري زبان انگليسي و پيشنهاد مربيان و زبان آموزان در مبارزه با تعلل ورزي .
يادآفرين ندا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسيكتبمدرسهايوموسسهايآموزشزبانانگليسيدرايرانازنظرمحتويواژگانيوتمرينها : مجموعهكتابvisionوFamily and Friend
ابراهيمي راضيه(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرآماده سازي بدني وذهني بردستيابي به اهدافآموزشي ومشاركت يادگيرندگان .
محمدي زاده رويا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدریس هماهنگ با مغز
(2018-02-20)
Feeling in English
(2016-10-08)
آموزش زبان انگلیسی برای دانشجویان عربی
(2011-07-05)
انگلیسی تخصصی برای دانشجویان علوم پایه و مهندسی
(2008-03-20)
بیان شفاهی داستان کوتاه 1و2
(0000-00-00)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ترجمه ادبی 2   (0 بار دانلود)
رشته : زبان و ابیات انگلیسی , گرایش : زبان و ابیات انگلیسی
کاربرد اصطلاحات   (0 بار دانلود)
رشته : زبان و ابیات انگلیسی , گرایش : زبان و ابیات انگلیسی
بیان شفاهی داستان 1   (0 بار دانلود)
رشته : زبان و ابیات انگلیسی , گرایش : زبان و ابیات انگلیسی
گفت و شنود 1   (0 بار دانلود)
رشته : زبان و ابیات انگلیسی , گرایش : زبان و ابیات انگلیسی
سنجش و ارزشیابی   (0 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان , گرایش : آموزش زبان
نگارش دانشگاهی   (0 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان , گرایش : اموزش زبان
روانشناسی زبان   (56 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان , گرایش : آموزش زبان
بیان شفاهی داستان 2   (60 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات انگلیسی , گرایش : ادبیات
روش تحقیق 2   (59 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات انگلیسی , گرایش : ادبیات
آزمون سازی   (63 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات انگلیسی , گرایش : ادبیات
روش تدریس   (67 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان , گرایش : آموزش زبان
تدریس عملی   (77 بار دانلود)
رشته : آموزش زبان انگلیسی , گرایش : آموزش زبان انگلیسی
کاربرد اصطلاحات   (79 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات انگلیسی , گرایش : زبان و ادبیات انگلیسی
داستان کوتاه   (71 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات انگلیسی , گرایش : زبان و ادبیات انگلیسی
گفت و شنود 1   (76 بار دانلود)
رشته : ادبیات انگلیسی
ترجمه ادبی 2   (97 بار دانلود)
رشته : ادبیات انگلیسی , گرایش : ادبیات

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه زبان و ادبيات انگليسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ايران
hfarjami@semnan.ac.ir
(+98)2331533460

فرم تماس